Chi nhánh

 • Main office

  Địa chỉ: 187 Le Thanh Ton District 1, HCM
  Số điện thoại: (028) 38 273 880
  Email: info@finlandtravel.com
 • North Branch

  Địa chỉ: 268 Co Bac, District 1, HCM
  Số điện thoại: (028) 38 365 318
  Email: info@finlandtravel.com
 • The Hanoi branch

  Địa chỉ: 23D Ham Long, Hoan Kiem District, HaNoi
  Số điện thoại: (024) 3943 9595
  Email: info.han@finlandtravel.com
 • Da Nang branch

  Địa chỉ: 06 Duy Tan, Hai Chau District, Da Nang
  Số điện thoại: (0236) 3733779
  Email: info.dad@finlandtravel.com